Accuracy

CLIENT SERVICE » SOLUTIONS

Financial Services & Institutions

Nu momenteel meerdere crises tegelijkertijd plaatsvinden (de liquiditeitscrisis, kredietcrisis en de vertrouwenscrisis) en een aanscherping van de kapitaaleisen voor banken door nieuwe regelgeving wordt doorgevoerd (Basel III, Vickers Report, Volcker Rule), worden financiële instellingen gedwongen om zowel hun business model als hun management processen te herzien. De financiële instellingen worden zo geconfronteerd met nieuwe uitdagingen waarbij op korte termijn gereageerd dient te worden. Hierbij kan gedacht worden aan een hernieuwde focus op kernactiviteiten en -diensten (verkoop van activa of activiteiten), het herzien van de huidige strategie (klantenmix, aanbod van diensten), het veranderen van de financiële processen (liquiditeit, solvabiliteit, compliance) en het beheer van crisissituaties (zoals gerechtelijke procedures en herstructurering).

Strategische beslissingen

Waar Accuracy u kan assisteren:

 • Het voorbereiden van strategische plannen (volledig overzicht van kernactiviteiten, businessplannen, groeistrategieën)
 • Het definiëren van nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden (nieuwe producten, kanalen, klanten en tarifering)
 • Het identificeren van synergiemogelijkheden (in inkomsten en kosten)

 Enkele voorbeelden van onze dienstverlening:

 • Het opstellen van een strategisch plan voor de verkoop van een online banking-dienst
 • Het definiëren van een business plan voor een Franse bank voor het opzetten van een kredietlijn voor bouw- en constructiedoeleinden
 • Het verlenen van assistentie in het kader van de verkoop van een lange termijn kredietlijn aan een dochtermaatschappij

Financiële beoordeling

Waar Accuracy u kan assisteren:

 • Advies bij het optimaliseren van de solvabiliteit (heroriëntering in het kader van desinvesteringen, optimalisatie van de risk weighted assets en het eigen vermogen, het opstellen van solvabiliteitsmodellen)
 • Advies bij het optimaliseren van liquiditeit (EMIR regelgeving en optimalisatie van derivaten, het analyseren van de impact van Basel III, het optimaliseren van afgegeven zekerheden, het definiëren van de liquidity envelopes, het opstellen van stress-scenario’s, het definiëren van nieuwe herfinanciering instrumenten)
 • Assisteren bij de herinrichting van sturingsinstrumenten voor de financiële instellingen (het herinrichten van de algemene besturing, het herinrichten van de controlemechanismen over de liquiditeit, het herinrichten van de controlemechanismen op de ALM-risico's en compliance)

 Enkele voorbeelden van onze dienstverlening:

 • Het bijstaan ​​in de selectie van mogelijke desinvesteringen voor een Franse bancaire instelling
 • Advies bij de verkoop van een Swap-portfolio door een bancaire instelling
 • Het opstellen van een business plan voor het sturen van de solvabiliteit voor bancaire instellingen

Acquisities / verkoop van business lines

Waar Accuracy u kan assisteren:

 • Hulp bij de pre-transactie fase (uitvoeren Vendor Due Diligence, opstellen Financial Fact Book of  het uitvoeren van specifieke analyses)
 • Hulp bij de transactie fase (het uitvoeren van een Due Diligence, het uitvoeren van specifieke analyses, analyse van de overdracht van herfinanciering)
 • Hulp bij de post-transacties fase (het berekenen van de earn-out clausules, hulp bij het opstellen van het financial protocol, het bepalen van de voorwaarden voor de overdracht van herfinanciering)

 Enkele voorbeelden van onze dienstverlening:

 • Het uitvoeren van de Vendor Due Diligence voor de dochteronderneming van een Portugese Bank
 • Advies bij de overdrachtsvoorwaarden van de herfinanciering in het kader van de verkoop van een van de dochterondernemingen van een bank actief in de hypotheek-sector
 • Het opstellen van een business plan voor een dochteronderneming gespecialiseerd in credit consolidatie

Gerechtelijke procedures

Waar Accuracy u kan assisteren:

 • Hulp bij het bestrijden van fraude en het bestrijden van het witwassen van geld
 • Bijstand op het gebied van bemiddeling, arbitrage en geschillen in verband met een SPA (financiële evaluatie, ramingen van de totale inleg)
 • Bijstand op het gebied van geschillen in verband met toxic assets

 Enkele voorbeelden van onze dienstverlening:

 • Ondersteunen van de de juridische afdelingen van financiële instellingen in geval van fraude
 • Ondersteunen van de de juridische afdelingen van financiële instellingen in geval van overname geschillen
 • Ondersteunen bij schattingen van potentiële schade in het geval van verliezen als gevolg van toxic assets

Herstructurering

Waar Accuracy u kan assisteren:

 • Financiële analyses van bedrijfsonderdelen en bedrijven die worden geconfronteerd met crisissituaties (zoals beperkte liquiditeit)
 • Rationalisatie van kosten in een crisis omgeving

 Enkele voorbeelden van onze dienstverlening:

 • Het definiëren van mogelijkheden in het kader van kostenbesparingen
 • Voorbereiden van herstructureringsscenario’s in navolging van inspectie door bancaire toezichtsorganen
 • Het bepalen van de impact van voorgestelde herstructureringsplannen